ویزای آمریکامدارک مورد نیاز جهت ویزای توریستی آمریکا

ارائه متنی در برگیرنده، هدف و قصد سفر به آمریکا، هدف می بایستی شامل یکی از موضوعات زیر می باشد

دیدار از اقوام و بستگان

معالجه پزشکی و درمان

بازدید و شرکت در جلسات اداری بازرگانی،سرمایه گذاری و مذاکرات تجاری یا مصاحبه کاری

شرکت در همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط

شرکت در برنامه های مرتبط با اهداف بشر دوستانه و حقوق بشر در امریکا


ارائه برنامه زمان بندی، کاری و یا تفریحی مرتبط با سفر

ارائه اصل گذرنامه و کپی از صفحه اول و صفحاتی که دارای مهر ویزاهای قبلی امریکا یا کشورهای دیگر باشد(درصورت وجود) و کپی صفحاتی که مطالب مهمی در آن درج شده باشد و صفحاتی که مهر ورود و خروج به کشور محل اقامت و کشور دیگر در آن مندرج می باشد.

ارائه مدارک مالی،شخص ضامن و حمایت کننده مالی در صورت وجود

ارائه حساب و موجودی بانکی و مدارک نشان دهنده دریافت حقوق ماهیانه در صورت اشتغال متقاضی و یا دریافت حقوق بازنشستگی

ارائه مدرک مالی اثبات کننده میزان درآمد سالیانه و درآمد سال گذشته در کشور محل اقامت

ارائه کلیه وابستگی هایی که نشان دهنده بازگشت متقاضی به کشور محل اقامت خود می باشد

وابستگی شغلی و کسب و کار نشان دهنده وابسته بودن به شرکت یا سازمانی در کشور محل اقامت

مرخصی،مدارک استخدام، شرح وظایف و یا وابستگی های به کسب و کار شخصی و ارائه مدارک ثبت شرکت،تعداد کارمندان، مدارک

مالیاتی و….

وابستگی خانوادگی و عاطفی شامل همسر، فرزند،والدین

وابستگی های مالی شامل اسناد ملک مسکونی یا تجاری و کلیه دارایی های ملکی

وابستگی های تحصیلی، در خصوص افرادی که در کشور محل اقامت خود در حال تحصیل می باشند

وابستگی های خاص مذهبی و اعتقادی به کشور محل اقامت

وابستگی های فرهنگی و اجتماعی مانند وابسته بودن به یک گروه خاص فرهنگی و یا اجتماعی

ارائه بلیط رفت و برگشت به آمریکا در صورت وجود