3 شب جزیره کیشبلیط رفت و برگشت با پرواز داخلی
استقبال فرودگاهی . صبحانه 
گشت شهری و تخفیفات گردشگری