اعتبار گذرنامه


برای مسافرت به اکثر کشورهای خارجی داشتن گذرنامه ای با حداقل هفت ماه اعتبار از ابتدای تاریخ شروع مسافرت ضروری است.

برای سفر به کشور آمریکا داشتن حداقال 7 ماه اعتبار تا تاریخ پرواز برگشت لازم است.

 

مسئولیت داشتن گذرنامه با اعتبار کافی برعهده مسافر می باشد.